Autorska prava

Kompletan autorski sadržaj, uključujući ali ne ograničavajući se na grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale na ovom sajtu koji je vlasništvo Poljoprivredne zadruge “AlmaRosa” Sremski Karlovci, zaštićen je pravom intelektualne svojine.

Bilo kakva neovlašćena upotreba materijala na našem sajtu i/ili njihovog dela odnosno objavljivanje u bilo kojoj formi i sa bilo kojim značenjem, distribucija, prerada ili druga upotreba tekstualnog i vizuelnog sadržaja sa našeg sajta u bilo kom delu, obimu i postupku bez naše prethodne dozvole odnosno dozvole autora konkretnog sadržaja predstavlja kršenje prava intelektualne svojine. Preduzećemo sva pravna sredstva radi zaštite prava intelektualne svojine odmah po saznanju o bilo kojoj neovlašćenoj upotrebi.

Svako kopiranje, objavljivanje u bilo kom obliku, štampanje ili preuzimanje materijala sa našeg sajta, bilo njegovog dela ili u celosti, nije dozvoljen(a/o) osim uz našu prethodnu pisanu saglasnost ili prethodnu pisanu saglasnost autora konkretnog sadržaja.

Pojedine informacije i drugi sadržaj sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede, u adekvatnom obliku i uz naše prethodno odobrenje, da je “sadržaj preuzet sa sajta https://sustina.rs/ i obavezom poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima. 

Korišćeni sadržaj sa sajta i/ili njegov deo ne sme biti na bilo koji način izmenjen i/ili tumačen i/ili korišćen u drugom kontekstu sem originalno upotrebljenog. U slučaju da je upotreba sadržaja sa sajta neadekvatna ili pogrešno prikazana, preduzećemo pravne radnje i korake u cilju zaštite prava intelektualne svojine.   

Nije dozvoljena upotreba ni na koji način našeg imena, logoa, slogana ili poslovnog imena bez naše prethodne pisane saglasnosti.

Front slogan

error: Sadržaj sajta je zaštićen!